Alla avtal om försäljning av varor av eller på uppdrag av Burseryds Bruk ("företaget") omfattas av dessa villkor, som gäller för alla offerter och beställningar från ("köparen") eller försäljningar som görs av företaget, med uteslutande av alla andra villkor. Inga ändringar eller variationer av dessa villkor har någon verkan eller effekt om dessa inte görs skriftligen och undertecknas av en av företagets direktörer eller en behörig tjänsteman.

Offerter

 • Alla tryckta prislistor och offerter kan ändras utan föregående meddelande.
 • Offerter ges och beställningar och kontrakt accepteras och ingås endast på och i enlighet med följande villkor. Inga variationer av villkoren har någon verkan om de inte har gjorts skriftligen av Crop Packaging Systems.
 • Beställningar som gjorts av köparen kan avslås skriftligen av företaget inom 14 arbetsdagar och företaget har inget ansvar gentemot köparen i fråga om sådana beställningar.
 • Företaget förbehåller sig rätten att när som helst skriftligen informera köparen om prishöjningar på varor som företaget har avtalat att leverera till köparen. Från och med datumet för meddelandet ska kontraktspriset på alla varor som därefter ska levereras anses vara höjt. Detta gäller endast om köparen, inom sju dagar efter mottagandet av ett sådant meddelande, inte skriftligen informerar företaget om att köparen inte kommer att acceptera leveransen av varorna till det höjda kontraktspriset. Avtalet ska då anses hävt genom ömsesidig överenskommelse från och med dagen för företagets meddelande. Detta ska dock inte påverka de rättigheter som har tillkommit för någon av parterna i avtalet, före en sådan uppsägning.
 • När det gäller beställningar av en viss mängd varor som ska levereras i omgångar enligt särskilda intervall eller datum och köpare inte tar emot en eller flera av dessa dellevereranser vid det avtalade intervallet eller datumet, förbehåller sig företaget rätten att göra sådana justeringar av varornas avtalspris som kan vara nödvändiga för att priset ska stå i proportion till den period över vilken leveransen är utspridd eller den mängd varor som faktiskt accepteras.
 • Beställningar som avser att acceptera företagets offert har ingen verkan eller effekt om inte och tills de accepteras eller bekräftas av företaget, när ett bindande avtal har ingåtts.

Betalning

 • Fakturabeloppet ska betalas enligt de betalningsvillkor som anges på fakturan.  Företaget förbehåller sig rätten att kräva betalning före förfallodagen.  Bankränta på 1,5 % per månad kommer att debiteras på alla förfallna fakturor framtill det datum betalningen sker (vare sig före eller efter ett domslut) på proportionell grund.
 • Underlåtenhet att betala vid förfallodatum innebär ett kontraktsbrott och företaget kan betrakta hela avtalet som upphävt och agera enligt detta, eller så kan företaget, innan det utför ytterligare leveranser av någon beställning, kräva betalning för denna beställning och alla andra förfallna betalningar.  Om avtalet hävs, ska företaget ha rätt till skadestånd från köparen för eventuella förluster, kostnader eller utgifter som företaget ådragit sig.
 • Köparen godkänner att full äganderätt till de varor som levereras av företaget ska förbli hos företaget och ska inte övergå till köparen förrän alla nuvarande skulder till företaget eller skulder som kommer att skapas i framtiden, som härrör från företagets leveranser av varor till köparen, har betalats i sin helhet. Risken beträffande varorna övergår till köparen vid avsändandet av varorna.
 • Om en sådan betalning är förfallen, helt eller delvis, kan företaget (utan att det påverkar några andra av företagets rättigheter) återta varorna från köparen och sälja dem eller någon av dem vidare, och
 • köparen auktoriserar härmed företaget att när som helst beträda köparens område för att återta företagets varor.
 • Köparen samtycker till att förvara alla sådana varor på sådant sätt att de kan identifieras som företagets och särskiljas från köparens egendom.
 • Om någon av företagets varor slås samman med eller används som material i köparens tillverkning av andra produkter innan full betalning har gjorts av köparen, kommer äganderätten till
 • dessa andra produkter att förbli hos eller tillfalla företaget tills betalning har gjorts eller de andra produkterna har sålts.
 • Om köparen säljer någon vara innan företaget har erhållit full betalning för dessa varor ska köparen dela upp försäljningsintäkterna i det belopp som är utestående till företaget ("företagets pengar") för dessa varor och resten av försäljningsintäkterna.  Företaget medger att dessa villkor inte ger företaget några särskilda rättigheter när det gäller återstoden av försäljningsintäkterna.  Köparen medger att det kommer att förvara företagets pengar i väntan på att betala företaget för dessa varor.  Förvaringen ska automatiskt upphöra i den mån företaget får betalt för dessa varor.  De pengar som hålls i förvar får inte vid något tillfälle överstiga köparens ansvar gentemot företaget.

Garanti

Företaget garanterar att de levererade varorna överensstämmer med företagets specifikationer som gäller vid leveranstillfället och med alla andra specifikationer som företaget uttryckligen och skriftligen godkänt.  Avvikelser på plus eller minus 10 % är uttryckligen tillåtna när det gäller tjocklek, bredd och vikt per areaenhet.  Denna garanti täcker inte defekter i varorna som kan uppstå efter leveransen på grund av normalt slitage, försämring till följd av bristfällig eller felaktig hantering eller lagring av köparen eller som kommer av felaktig användning.  Alla andra garantier, skydd och villkor (inklusive vad gäller säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål), vare sig de är uttryckliga eller underförstådda enligt lag, avtal eller på annat sätt, är härmed uttryckligen undantagna.

Ansvarsbegränsning
Företaget ska inte vara ansvarigt gentemot köparen för någon förlust eller skada av något slag (utom personskada eller dödsfall) oavsett hur den uppstår, inklusive direkt eller indirekt förlust och oavsett om den orsakas av företagets vårdslöshet eller åtgärder eller på annat sätt.  Under inga omständigheter ska företagets ansvar gentemot köparen, oavsett hur det uppstår (utom vid personskada eller dödsfall där ingen gräns gäller), överstiga summan om 10 000 euro för varje händelse eller förlust.

Force Majeure
Företaget kommer att göra alla tänkbara ansträngningar för att fullfölja avtalet. Avtalet kan dock komma att sägas upp eller ändras av företaget, om det finner det nödvändigt, på grund av oförmåga att säkra arbetskraft, material eller utrustning eller till följd av force majeure, krig, strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, översvämning, torka eller andra orsaker som ligger utanför företagets kontroll.  Statliga bestämmelser om skattesatser eller subventioner som påverkar våra priser kommer omedelbart att tillämpas på alla beställningar eller kontrakt som inte ännu levererats.

Leverans
Alla leveransdatum anges i god tro, men företaget tar inte något ansvar för om leveranser försenas eller uteblir på grund av omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

Anmälan om utebliven leverans, förlust eller skada på varor

 • Utan att det påverkar företagets rättigheter enligt klausul 2 (offert) kan ingen kompensation krävas på förlust som beror på utebliven leverans, försening eller förlust av varor eller skador på dessa varor om inte följande villkor är uppfyllda:-
 • Utebliven eller försenad leverans ska rapporteras skriftligen till transportföretagen och företaget inom fjorton dagar efter det att meddelandet om avsändning har skickats.  Eventuella skadeståndsanspråk på varor måste anmälas skriftligen till företaget inom 14 arbetsdagar efter det att köparen mottagit varorna.  Varje anspråk som inte anmäls till företaget inom denna tidsfrist kommer inte att medföra ansvar från företagets sida.
 • Om varor tas emot från transportföretaget utan att de kontrolleras, ska leveransbladet undertecknas med "ej kontrollerat".
 • Alla beställningar som görs hos företaget ska enligt denna klausul betraktas som enskilda beställningar och villkoret för ytterligare leveranser från företaget, enligt en eller flera beställningar, är att varje faktura ska ha betalats på förfallodagen.
 • Företaget förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om köparen träder i likvidation, vare sig det är frivilligt eller inte, gör en företagsrekonstruktion eller ingår något ackord eller arrangemang med sina fordringsägare eller, fattar ett beslut om upplösning, eller om det är en enskild person, försätt i eller går i konkurs. Detsamma gäller om köparen bryter mot något av dessa villkor, inklusive om köparen underlåter att betala belopp som denne är skyldig företaget på förfallodagen. Företaget kan också, enligt detta avtal, utan att det påverkar dess andra rättigheter eller rättsmedel, avbryta eller vägra att utföra ytterligare leveranser.


Medling
I händelse av en tvist skall varje part utse en expert i syfte att lösa tvisten på ett för båda parter tillfredsställande sätt. Om ingen uppgörelse kan nås inom en rimlig tid (30 dagar), samtycker båda parter till att ärendet ska hänskjutas till skiljedom.

Skiljeförfarande
Om några frågor, tvister eller meningsskiljaktigheter uppstår mellan företaget och köparen gällande eller i samband med avtalet kan endera parten skriftligen meddela den andra parten om dessa frågor, tvister eller meningsskiljaktigheter och dessa ska hänskjutas till skiljedom av en person som parterna kommer överens om eller, om ingen överenskommelse träffas, till en person som utses av ordföranden för Irlands advokatsamfund (Incorporated Law Society of Ireland). Inlagan ska anses vara ett hänskjutande till skiljedom i den mening som avses i Arbitration Acts 1954 & 1980 eller i någon lagändring av dessa som för närvarande är i kraft. Detta avtal regleras av irländsk lagstiftning och Irlands domstolar har exklusiv behörighet avseende alla frågor som uppstår i samband med dessa villkor.

Tillämplig lag
Detta avtal ska regleras av irländsk lagstiftning och Irlands domstolar har exklusiv behörighet i alla frågor som uppstår i samband med dessa villkor.

MODERN SLAVERY STATEMENT - juni 2016
I syfte att bekämpa slaveri och människohandel antog Storbritannien 2015 lagen Modern Slavery Act ("lagen"). Lagen kräver att vissa kommersiella organisationer som bedriver verksamhet i Storbritannien årligen offentliggör sina ansträngningar för att se till att slaveri och människohandel inte förekommer i deras verksamhet eller i deras leveranskedjor.

Signode Industrial Group ("företaget") har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, inklusive bestämmelser om rättvisa anställningsrutiner. Vårt företag är medvetet om att tvångsarbete, barnarbete, slaveri i hemmet, övergrepp på arbetsplatsen och människohandel kan ta sig många olika uttryck. Därför kräver vi en rättvis behandling av våra anställda och relaterade tredje parter från början av anställningsförhållandet och genom alla dess aspekter. Vi förväntar oss att våra globala verksamheter sätter sig in i och följer lokala, nationella och internationella bestämmelser för att undvika delaktighet i brott och att de genomför granskningar för att förbättra processerna i vår verksamhet, i leveranskedjan och tillverkningen av våra produkter. Vårt åtagande för rättvisa anställningsrutiner beskrivs också i vår deklaration om etiska principer ("Principerna"). Vårt företag kräver att våra anställda årligen bekräftar att de följer principerna, och vi utbildar regelbundet i etiska frågor och frågor om efterlevnad. Våra leverantörer och distributörer har dessutom avtalat att följa våra principer, eller så kan vi bekräfta och acceptera en leverantörs eller distributörs kod som är likvärdig med vår egen. I händelse av etiska problem eller problem med efterlevnad uppmuntras anställda eller relaterade tredje parter att rapportera sådana problem. De har flera sätt att göra det på, anonymt om de föredrar det och i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

Om vi upptäcker överträdelser eller potentiella överträdelser av våra principer eller tillämpliga bestämmelser, kommer vårt företag att arbeta i god tro för att mildra alla relaterade effekter. Åtgärder för att mildra effekterna kan inkludera disciplinära åtgärder som uppsägning, avbrytande av affärsrelationen och/eller rapportering av missförhållanden till de relevanta myndigheterna.